TUKEA  –  OHJAUSTA  –  VOIMAVAROJA

JOKA-PALVELUT

LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE
YKSIN JA YHDESSÄ ERI ELÄMÄNTILANTEISSA

JoKa -palvelut Oy

JoKa-palvelut Oy on vuodesta 2008 lähtien täydentänyt kuntien omia palveluja, tarjoten sosiaalihuollon perhetyön ja jälkihuollon palveluja lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Yrityksen tuottamiin palveluihin kuuluu myös neuropsykiatrinen valmennus sekä tukihenkilötoiminta.

Lastensuojelulain mukaisen jälkihuollon, neuropsykiatrisen valmennuksen sekä tukihenkilötoiminnan ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan osalta palvelun piiriin voivat kuulua kaikki Rovaniemellä asuvat asiakkaat

Perhetyö

Perhetyö on lapselle ja hänen perheelleen järjestettävää sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua.

Perhetyö turvaa, edistää ja tukee sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla erityistä tukea tarvitsevan lapsen terveyttä ja myönteistä kehitystä, tukee ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia, tukee perhettä sekä edistää lapsen ja perheen hyvinvointia.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon korjaava tukitoimi lapselle ja hänen perheelleen. Tehostettua perhetyötä järjestetään lastensuojelun asiakkuudessa olevalle lapselle tai nuorelle, joka on haastavassa usein kriisitilanteessa ja tarvitsee kuntouttavaa työtä sekä erityistä intensiivistä tukea ja sosiaaliohjausta hyvinvointinsa tueksi ja edistämiseksi.

Palvelussa työskentelyn kohteena ovat lasten, nuorten ja perheiden vakavat lastensuojelullista huolta herättävät ongelmat ja vaativat perheen elämän kriisitilanteet, joiden kanssa työskentelyssä tulee ottaa huomioon vaativia erityistarpeita. Palvelua järjestetään konkreettisten muutosten saamiseksi lapsen, nuoren ja hänen perheensä tilanteeseen ja olosuhteisiin.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna, lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena ja lastensuojelulain mukaisena jälkihuollon palveluna. Palvelu toteutetaan siten, että lapselle tai nuorelle tarjotaan perheen ulkopuolinen tukihenkilö.

Tukihenkilö on lapsen ja nuoren tukena ja apuna erilaisissa arjen tapahtumissa ja tilanteissa. Tukihenkilö tukee lapsen ja nuoren terveyttä ja kehitystä sekä tarjoaa lapselle tai nuorelle turvallista ja virikkeellistä aikuisen seuraa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilön palvelua hankitaan erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle, kun palvelutarve on vaativaa. Lapsella ja nuorella on pulmia keskeisillä elämänalueilla kotona, koulussa ja/tai vapaa-aikana.

Lapsen tai nuoren tuen tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi neuropsykiatrisia ongelmia, koulunkäyntivaikeuksia tai eriasteista psyykkistä oireilua kuten masennusta, ahdistusta tai sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

Jälkihuolto

Sosiaaliohjausta järjestetään lastensuojelulain mukaisena lastensuojelun jälkihuollon palveluna lapselle ja nuorelle.

Jälkihuollon palveluna annettavalla sosiaaliohjauksella tuetaan lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai pitkästä avohuollon sijoituksesta ja autetaan aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. Sosiaaliohjauksen palvelulla vastataan jälkihuollon asiakkuudessa olevan lapsen ja nuoren tuen tarpeisiin.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka vaatii paneutumista asiakkaan elämään ja elinympäristöihin. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja työskentelymuoto laaditaan yhteistyössä valmennettavan, valmentajan ja kuntoutuksesta vastaavan tahon kanssa.

Valmennuksen tarkoituksena on parantaa arjen hallintaa, heikkoa ajan ja rahan käyttöä, epäjärjestelmällisyyttä, koulutus- ja uravaikeuksia ja sosiaalisia suhteita. Tavoitteena on rakentaa uusia kykyjä ja vahvistaa taitoja lähes kaikilla valmennettavan elämänalueilla.

Ari Jokelainen

Ari on koulutukseltaan mielenterveyshoitaja ja AMK sairaanhoitaja (mielenterveys-ja päihdetyö). Lisäksi Ari on valmistunut neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksesta tammikuussa 2011. 

Arille on työkokemusta karttunut lasten psykiatrian osastoilta Rovaniemeltä sekä Helsingistä yhteensä kuuden vuoden ajalta. Lastensuojelun työkokemusta sijaishuollosta sekä perhekuntoutuksesta on 18 vuoden ajalta, joista 15 viimeisintä vuotta yrittäjänä.

Ota yhteyttä